Nutrition Monitoring and Evaluation การติดตามและประเมินผลทางโภชนาการ

การติดตามและประเมินผลทางโภชนาการ (Nutrition Monitoring and Evaluation) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การติดตาม หมายถึงการทบทวน และประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยซ้ำตามแผนการแก้ปัญหาที่ได้วางไว้ และการประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ได้จากการประเมินภาวะโภชนาการซ้ำกับข้อมูลครั้งก่อน เป้าหมาย หรือค่าอ้างอิง/ ค่ามาตรฐาน ซึ่งการติดตามและประเมินผลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผน นักกำหนดอาหารจะต้องวางแผนการแก้ไขปัญหาใหม่ เพื่อให้การดูแลทางโภชนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป ตัวชี้วัดผลทางโภชนาการจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ

  1. ตัวชี้วัดทางพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม เช่น ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร หรือการเลือกอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่เหมาะสม ทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฯลฯ
  2. ตัวชี้วัดทางโภชนาการ เช่น ปริมาณอาหารหรือสารอาหารที่ได้บริโภคเข้าไป เป็นต้น
  3. ตัวชี้วัดทางคลินิก เช่น องค์ประกอบของร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ผลทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจร่างกาย ฯลฯ

การบันทึกข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางโภชนาการ ควรบันทึกวัน เวลา ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผล ความเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทั้งทางบวกและทางลบ ผลลัพธ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ และกระบวนการดูแลในอนาคต ว่าจะติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเข้าสู่การประเมินภาวะโภชนาการอีกครั้ง หรือจะยุติกระบวนการดูแลทางโภชนาการ (discharge) ในกรณีที่ไม่พบปัญหาทางโภชนาการแล้ว หรือปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงเวลานั้นๆ โดยผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการดูแลทางโภชนาการอีกครั้ง เมื่อคัดกรองทางโภชนาการแล้วพบปัญหาหรือพบความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางโภชนาการ

Reference:

  • American Dietetic Association. Nutrition care process and model part I: The 2008 update. J Am Diet Assoc. 2008; 108(7): 1113-7.

About the author

ฐนิต วินิจจะกูล

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
กำลังศึกษาต่อ Master of Science (Nutrition and Dietetics)
The University of Utah สหรัฐอเมริกา