การประชุมวิชาการประจำปี ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017 วันที่ 19 – 20 มกราคม 2560

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกนกอร เรือนเพชร์ หมายเลขโทรศัพท์ 096-880-2083 หรือ 02-201-1776 และ e-mail: group@pednutrition.org หรือ www.pednutrition.org

ขอเชิญ

>> ดาวน์โหลดแผ่นพับและใบลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ

 >> ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2560

About the author

ฐนิต วินิจจะกูล

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
กำลังศึกษาต่อ Master of Science (Nutrition and Dietetics)
The University of Utah สหรัฐอเมริกา