การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) ครั้งที่ 10

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ จะจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กาประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและกำรประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ใน วันที่ 18 ตุลาคม 2559

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรวิชาการด้านอาหำรและโภชนาการ มุ่งหวัง ให้กำรประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับนักโภชนาการ นักกำหนดอำหำร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป ได้เพิ่มพูนควำมรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ด้วยรูปแบบกำรนำเสนอที่หลำกหลำย อาทิ การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ คาดว่าจะมี ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 1,000 คน

โดยตัวอย่างการบรรยายพิเศษและการอภิปราย กลุ่มได้แก่

  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการของคนไทย
  • การขับเคลื่อนระดับประเทศและภูมิภาคต่อ ปัญหา NCDs
  • Nutrition and Healthcare Management for Aging and Longevity: Japan Model (โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น)
  • แนวโน้มสถานการณ์ด้านอาหารและ โภชนาการของประเทศไทย
  • การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน NCDs ในประเทศไทย
  • ขับเคลื่อนเชิงรุก สร้างสุขผู้สูงวัยไทย
  • Best Practice: ขับเคลื่อนเชิงรุก ลดความชุก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จดหมายเชิญประชุม คลิกที่นี่

กำหนดการประชุม

program_Sci

About the author

ฐนิต วินิจจะกูล

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
กำลังศึกษาต่อ Master of Science (Nutrition and Dietetics)
The University of Utah สหรัฐอเมริกา