ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการบริหารงานสมาคมฯในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักกำหนดอาหารมาอย่างต่อเนื่องนั้น บัดนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำเนินงาน สมาคมฯจึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ในชุดต่อไป ซึ่งจะอยู่ในวาระระหว่าง เดือน เมษายน 2560 ถึง เมษายน 2562

ท่านที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งใบสมัครและหลักฐานกลับมายังสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559


– จดหมายเชิญสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคม ’59
  

– รายละเอียดการสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคม ’59
  

– ใบสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคม ’59
  

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!