สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำหนดสอบ CDT ครั้งที่ 7

วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องดุสิตธานี (หรือชื่อเดิม ห้องประชุมพิธีการ) ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา (อาคารหลังเสาธงใหญ่) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เอกสารการสมัคร:
  1. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายในครั้งเดียวกัน และเขียนชื่อ / สกุล ด้านหลังให้ชัดเจน)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ Transcript และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชน (และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. ใบรับรองประสบการณ์ในการฝึกงาน
  5. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดในโรงพยาบาลฉบับจริงจากผู้อำนวยการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการเท่านั้น และประทับตราโรงพยาบาล
  6. ในกรณีชื่อ/สกุลไม่ตรงกับใบแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเช่น ทะเบียนสมรส/หย่า หลักฐานการแก้ไขชื่อ/สกุล

หมดเขตรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

สมาชิกท่านใดสนใจอย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมความพร้อม แล้วเจอกันนะคะ

เอกสารแนบ

ประกาศการสอบเพื่อรับรอง
ประกาศสอบสมาคม
แบบขอสมัครสอบ
แบบรับรองการปฏิบัติงาน

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!