เตรียมสอบ CDT ครั้งที่ 7

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำหนดสอบ CDT ครั้งที่ 7
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องดุสิตธานี (หรือชื่อเดิม ห้องประชุมพิธีการ ) ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา (อาคารหลังเสาธงใหญ่) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เอกสารการสมัคร:
  1. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายในครั้งเดียวกัน และเขียนชื่อ / สกุล ด้านหลังให้ชัดเจน)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ Transcript และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชน (และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 4.ประสบการณ์การในการฝึกงาน
  4. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดในโรงพยาบาลฉบับจริงจากผู้อำนวยการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการเท่านั้น และประทับตราโรงพยาบาล
  5. ในกรณีชื่อ/สกุล ไม่ตรงกับใบแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเช่น ทะเบียนสมรส/หย่า หลักฐานการแก้ไขชื่อ/สกุล

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!