โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ: สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

หลักการและเหตุผล :

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย นํามาซึ่งภาวะเจ็บป่วยและทุพพลภาพ เป็นผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งตัวผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว อีกทั้งส่งผลกระทบขยายวงกว้างถึงระดับสังคมและประเทศชาติ

การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานต้องอาศัยการทํางานเป็นทีมทั้งผู้ป่วย ครอบครัว แพทย์หลายสาขา พยาบาล นักกําหนดอาหาร นักสุขศึกษา นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และ อื่น ๆ แม้ว่าจะมีการคิดค้นยาและวิธีการรักษาโรคเบาหวานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยยังคงเป็นบุคคลสําคัญที่สุดในการดูแลและจัดการตนเอง การที่ผู้ป่วยจะดูแลและจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะเพียงพอ บุคลากรในทีมสุขภาพจึงต้องทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเป็น “ผู้จัดการตนเอง” ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้บุคลากรในทีมสุขภาพจําเป็นต้องรอบรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เข้าใจผลกระทบของโรคและการรักษาต่อชีวิตของผู้ป่วย สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในทีมสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนําไปปรับใช้ให้เหมาะสม โดยหวังว่าการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงสถานพยาบาลต่าง ๆ สามารถพัฒนาบุคลากรที่ให้ความรู้โรคเบาหวานได้ตามมาตรฐานและจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อนซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมากของโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

แพทย์ พยาบาล นักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีบทบาทในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จะเป็น good role model

จำนวน

120 คน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลรักษา
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ของการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวปฏิบัตที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 2. หน่วยคะแนนสำหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
 3. หนังสือมาตรฐานการให้ความรู้โรคเบาหวาน
 4. กระเป๋าการประชุม
 5. อาหารกลางวันและอาหารว่าง

รูปแบบการอบรม

ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้เป็นเบาหวาน ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยพร้อมฝึกภาคปฏิบัติ

กำหนดวันที่ และเวลา

 • วันที่ 5-9 กันยายน 2559 เวลา 8:00 – 16:30 น.

สถานที่

Theptarin Grand Hall ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ค่าอบรม

สมาชิกสมาคมฯ

ชำระระหว่างวันที่ 1-25 ส.ค. 59
4,500 บาท

ชำระหลังวันที่ 25 ส.ค. 59
5,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป

ชำระระหว่างวันที่ 1-25 ส.ค. 59
5,000 บาท

ชำระหลังวันที่ 25 ส.ค. 59
5,500 บาท

รายละเอียดและใบสมัครหลักสูตร

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!